Bestuur

Bestuur

De Stichting wordt vertegenwoordigd door een bestuur met 4 bestuursleden:
Mevr. M.C.E. Schepers – Voorzitter
Dhr. J.H.L. Wenneker – Penningmeester
Mevr. A.M.L. Luchjenbroers – Secretaris
Mevr. E.M. Voppen – Algemeen bestuurslid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Handelingsbevoegdheden van het bestuur zijn notarieel vastgelegd d.d. 2 mei 2018 bij akte ‘van oprichting en statuten van Stichting Vrienden van Dag- en zorgcentrum De Beek’ .