Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

De geldmiddelen van de stichting worden onder andere verkregen uit:
• Inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten
• Schenkingen, erfstellingen en legaten
• Subsidies en donaties
• Alle andere verkrijgingen en baten

De stichting heeft geen personeel in dienst. Het stichtingsbestuur bestaat uit vier onbezoldigd bestuursleden.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur verplicht zich om van de vermogenstoestand en de inkomsten uitgaven een administratie te voeren waaruit ten allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden vastgesteld.

Download hier het Financieel Verslag van de stichting (versie 2020, PDF).

Archief
Download hier het Financieel Verslag van de stichting (versie 2019, PDF).