Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

De geldmiddelen van de stichting worden onder andere verkregen uit:
• Inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten
• Schenkingen, erfstellingen en legaten
• Subsidies en donaties
• Alle andere verkrijgingen en baten

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt alleen met vrijwilligers. Het stichtingsbestuur bestaat uit vier onbezoldigd bestuursleden.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur verplicht zich om van de vermogenstoestand en de inkomsten uitgaven een administratie te voeren waaruit ten allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden vastgesteld.

Klik hier voor het Financieel Verslag 2022 van de stichting Vrienden van dag- en zorgcentrum De Beek.

Archief
Download hier het Financieel Verslag 2020 van de stichting.